ประกาศ
!! ต้องการแจ้งเรื่อง แจ้งเบาะแส ตลอดจนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ กรุณาคลิ๊กที่แจ้งเรื่องร้องเรียน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0-2278-8444 !!!!
ช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

  1. โทรศัพท์ 02-278-8444
  2. ช่องทางออนไลน์
  3. - Facebook : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://www.facebook.com/deqpth ฝากกล่องข้อความ (inbox)
    - Website กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://www.deqp.go.th/ หัวข้อ"ติดต่อเรา" > "แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์"
    - E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th
    - ระบบรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (E-petition)
  4. รับบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 49 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400