โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
   ท่านสามารถติดตามการร้องเรียนด้วย E-mail ของท่าน
เอกสารหรือภาพประกอบการร้องเรียน (ส่งข้อมูล/หลักฐานเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 49 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400